Hỏi:

small_5989.jpg Quy định của pháp luật về nghĩa vụ thông tin của bên mua bảo hiểm khi ký kết hợp đồng bảo hiểm? Quy định của pháp luật về nghĩa vụ thông tin của bên mua bảo hiểm khi ký kết hợp đồng bảo hiểm? Trả lời: Khi giao kết hợp đồng bảo hiểm, theo yêu cầu của bên bảo hiểm, bên mua bảo hiểm phải cung cấp cho bên bảo hiểm đầy đủ thông tin có liên quan đến đối tượng bảo hiểm, trừ thông tin mà bên bảo hiểm đã biết hoặc phải biết. Trong trường hợp bên mua bảo hiểm cố ý cung cấp thông tin sai nhằm giao kết hợp đồng để hưởng tiền bảo hiểm thì bên bảo hiểm có quyền đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng và thu phí bảo hiểm đến thời điểm chấm dứt hợp đồng.