Đó là ông Trần Viết Bình (xã Thọ Nghiệp, huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định). Sống với cõi “âm tào địa phủ” khi đã ở tuổi 71 khiến ông nổi tiếng khắp trong và ngoài tỉnh Nam Định