TTCT - Alwin Toffler, nhà tương lai học nổi tiếng, đã nhận định: “Trong thế kỷ 21, người thất học không phải là người không biết đọc biết viết, mà là người không biết cách học, thôi học rồi học lại”.