Hanoinet - Những ngày này, từng chuỗi dài những người xếp hàng nộp đơn xin trợ cấp cấp bách vì tình trạng thất nghiệp đột xuất đã trở thành hình ảnh quen thuộc tại Mỹ.