Người dùng sẽ sử dụng các trình duyệt tốt, đi vào nội dung trang web mà không bị giới hạn.