Đó là ông Cao Sa Nhân (thôn Hòn Dung, huyện Khánh Sơn, Khánh Hòa)-người có công đầu khởi xướng việc phục dựng lại nhà dài truyền thống