Tâm lý “người ngay sợ kẻ gian” xuất hiện trong một xã hội mà ở đó còn có ngang trái, bất công, người dân chưa yên tâm, chưa thực sự có cảm giác an toàn trong vòng tay bảo vệ của công lý, luật pháp...