Phần lớn người Nhật tham gia cuộc điều tra mới nhất cảm thấy bi quan về nền kinh tế và cho rằng ý kiến dân chúng chẳng có tác dụng gì lên chính sách kinh tế của chính phủ.