Ngày 29/3/2009, Công ty Cổ phần FPT (FPT-HOSE) đã công bố nghị quyết hội đồng cổ đông năm 2009...