Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Hồ Nghĩa Dũng vừa quyết định về việc bổ sung một số nội dung trong đào tạo sát hạch và cấp giấy phép lái xe cho người tàn tật.