Trong những năm qua, cộng đồng người Việt ở thành phố Lyon (Pháp) đã vượt qua những khó khăn, đoàn kết chặt chẽ, có nhiều hoạt động giữ gìn bản sắc dân tộc và hướng về Tổ quốc.