ND - Trong ba người biết chữ Thái cổ, là những người đã có những sưu tầm và hiểu biết về văn hóa dân gian, thì một người đã qua đời, một người quá yếu đau, chỉ còn một người có khả năng truyền dạy.