Như TT&VH đã đưa tin khi bản thảo Chuyện tào lao [về kẻ quấy rối và chồng cô ta] của Nguyễn Ngọc Thuần còn nằm chờ biên tập ở NXB Trẻ.