Nhà máy Thủy điện Đại Ninh chính thức phát điện góp phần hạn chế tình trạng thiếu điện hiện nay và trong thời gian tới.