Tại Trung tâm Bán đấu giá tài sản Quảng Nam hôm 26/3, Nhà máy đường Quảng Nam đã được bán với số tiền 47,68 tỉ đồng.