Khu nhà cổ hai tầng 850 năm tuổi có giá 20 triệu USD.