Hanoinet - Ngày 27/3, Bộ Xây dựng đã có tờ trình Thủ tướng Chính phủ đề nghị ban hành một số cơ chế, chính sách nhằm khuyến khích doanh nghiệp chuyển hướng đầu tư,