Có tới 70% giao dịch nhà ở ngay thành công, tăng 30% so với tháng trước.