Sex audio là một loại văn hóa phẩm đồi trụy dưới dạng những câu chuyện sex có người kể hoặc những “âm thanh” của chuyện phòng the được lưu bằng các file âm thanh. Đây là một loại văn hóa phẩm đồi trụy hết sức nguy hiểm.