Đoàn Nguyên Hiếu gắn bó với nghiệp sáng tác như là duyên số trời định đầy thi vị...