Những người đẹp trong điện ảnh là ai? Và ai là người đẹp nhất? Câu hỏi này làm ngạc nhiên nhiều người, bởi lẽ ý và nghĩa quả hơi khó giải đáp. Đã vậy nó còn là chữ, đem lên bàn cân cũng không lay động.