PN - Trong hai ngày 26-27/5 tại Hà Nội, Vụ Bình đẳng giới (Bộ LĐ-TB-XH) đã tổ chức Hội nghị triển khai Chương trình hành động của Chính phủ về công tác phụ nữ thời kỳ đẩy mạnh CNH-HĐH đất nước trên cơ sở Nghị quyết số 11 của Bộ Chính trị.

Với số lượng 50,5% dân số, lực lượng lao động nữ hiện đang chiếm 50,2% tỷ trọng lao động trong các ngành nghề kinh tế; chiếm 70% lực lượng trong lĩnh vực đào tạo, văn hóa, xã hội và 57% trong ngành y tế. Phụ nữ đang nỗ lực đóng góp lớn vào những thành tựu của công cuộc đổi mới, đặc biệt trong việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xóa đói giảm nghèo. Tại Hội nghị, nhiều đại biểu đã bày tỏ những khó khăn khi triển khai chương trình tại địa phương mình. Trong đó, rào cản lớn nhất là nhận thức của các cấp lãnh đạo địa phương về công tác phụ nữ. Quan điểm phổ biến hiện nay của nhiều vị lãnh đạo vẫn coi công tác phụ nữ thuộc Ban nữ công chứ không thuộc cấp ủy. Do vậy, đến nay, nhiều tỉnh chưa thành lập được Ban vì sự tiến bộ của phụ nữ, còn tại các huyện và xã thì 100% chưa có ban này. Nhiều đại biểu có kiến nghị, chương trình hành động của Chính phủ về công tác phụ nữ nên tập trung vào những lĩnh vực cụ thể, sát sườn với đời sống của chị em để dễ triển khai, dễ thực hiện. Mai Tâm