Chính phủ Nhật Bản dự kiến sẽ chi hơn 2.000 tỉ yen, tương đương hơn 20 tỉ USD trong vòng 2 năm tới để thúc đẩy thương mại quốc tế.