(VEN) - Năm 2010 được Liên hợp quốc tuyên bố là Năm quốc tế về đa dạng sinh học với chủ đề “Đa dạng sinh học là sự sống - Đa dạng sinh học là cuộc sống của chúng ta” nhằm mục tiêu nâng cao nhận thức của cộng đồng về bảo tồn đa dạng sinh học và các tác động do suy thoái đa dạng sinh học.

Đây cũng là năm đánh giá việc thực hiện Mục tiêu thiên niên kỷ về đa dạng sinh học đến năm 2010 được các quốc gia thành viên tham gia Công ước đa dạng sinh học và các nguyên thủ quốc gia tham dự Hội nghị thượng đỉnh về phát triển bền vững tại Johannesburg (Nam Phi) năm 2002 cam kết. Với những lý do trên, Cơ quan Hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA) đã và đang hợp tác chặt chẽ với Cục Bảo tồn đa dạng sinh học thuộc Tổng cục Môi trường xây dựng và thực hiện những hoạt động cụ thể nhằm hưởng ứng Năm quốc tế về đa dạng sinh học. Cụ thể như: In ấn và phát hành poster về Năm đa dạng sinh học, xây dựng trang web riêng về Năm đa dạng sinh học của Việt Nam (dự kiến hoàn thành vào tháng 6/2010) và xây dựng chương trình truyền hình về Năm đa dạng sinh học (cho năm 2010); phát hành Báo cáo triển vọng đa dạng sinh học toàn cầu lần thứ 3 (GBO3) (dự kiến vào tháng 6/2010) và tổ chức hội thảo quốc gia về Năm quốc tế về bảo tồn đa dạng sinh học (tháng 6/2010 tại Quảng Bình) cũng như tăng cường hợp tác quốc tế về bảo tồn đa dạng sinh học./. TD