Khoản kinh phí này do Chính phủ Nhật Bản tài trợ không hoàn lại thông qua Quỹ Giảm nghèo Nhật Bản.