Chính phủ Nhật Bản cam kết tài trợ cho tỉnh Thái Bình thực hiện "Dự án xây dựng trường trung học cơ sở xã Thụy Thanh", huyện Thái Thụy.