Trong nỗ lực giảm 60% lượng rác thải, Nhật Bản sẽ kêu gọi người dân mang theo đũa ăn riêng thay vì dùng đũa một lần và mang túi khi đi mua sắm thay vì sử dụng túi nilon.