Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người có liên quan với cổ đông nội bộ của CTCP Gạch ngói Nhị Hiệp (MCK: NHC).

Tên người thực hiện giao dịch: Phạm Văn Ba Mã chứng khoán giao dịch: NHC Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 2.289 CP Tên của người có liên quan tại tổ chức niêm yết: Phạm Tuấn Kiệt Chức vụ của người có liên quan tại tổ chức niêm yết: Phó Chủ tịch HĐQT Quan hệ nhân thân với người thực hiện gia dịch: Con ruột Số lượng cổ phiếu người có liên quan tại tổ chức niêm yết đang nắm giữ: 0 CP Số lượng cổ phiếu đăng ký (mua): 10.000 CP Số lượng cổ phiếu đã (mua): 0 CP Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi (mua): 2.289 CP Thời gian thực hiện giao dịch: Từ ngày 04/02/2010 đến ngày 04/03/2010.