(CafeF) - "Cần theo dõi chặt chẽ diễn biến và dự báo về khả năng về ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng tài chính, tín dụng ở Mỹ và khả năng tác động đối với nền kinh tế VN".