Địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc có hàng trăm bốt điện thoại công cộng (ĐTCC) được lắp đặt phục vụ nhu cầu liên lạc của người dân...