Nếu đầu tư ở nhóm cổ phiếu “hạng ruồi”, với tốc độ tăng trưởng mỗi năm 20%, thì sau 5 năm vốn đầu tư chỉ tăng lên được 2,48 lần; nhưng nếu đầu tư ở nhóm cổ phiếu blue-chips, với tốc độ tăng trưởng 50%/năm, thì cũng sau 5 năm giá trị đầu tư sẽ lớn lên gần 7,6 lần