TTO - Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM vừa ra quyết định xử phạt cảnh cáo và đình chỉ tư cách 7 đại diện giao dịch của 7 công ty chứng khoán.