[Kênh14] - Tôi dám chắc con trai khóa nào cũng vậy, đều tìm đến thứ phim ấy khi đến tuổi dậy thì như bài học đầu tiên về giới tính, dần dà đâm ra nghiện.