Năm 2016 chứng kiến nhiều vụ thay chủ của những chiếc ghế lãnh đạo đất nước, từ tự từ chức đến bị phế truất.