Ngân hàng Nhà nước hiện nay gồm có 260 bộ thủ tục thuộc các lĩnh vực hoạt động tiền tệ, ngoại hối, thành lập và hoạt động ngân hàng, thanh toán...

Ngày 05/9/2013, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã ký ban hành Quyết định số 1886/QĐ-NHNN về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực hoạt động ngoại hối thuộc phạm vi chức năng quản lý của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Theo đó, Ngân hàng Nhà nước chính thức công bố 05 thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực hoạt động ngoại hối được thực hiện tại Ngân hàng Nhà nước thay thế các thủ tục đã được công bố trước đó gồm: (1) Xác nhận hạn mức phát hành trái phiếu quốc tế đối với doanh nghiệp không phải là ngân hàng thương mại Nhà nước; (2) Xác nhận hạn mức phát hành trái phiếu quốc tế đối với ngân hàng thương mại Nhà nước; (3) Thủ tục thẩm định phương án phát hành trái phiếu quốc tế của ngân hàng thương mại Nhà nước; (4) Thủ tục đăng ký khoản phát hành trái phiếu quốc tế của doanh nghiệp không được Chính phủ bảo lãnh; (5) Thủ tục đăng ký thay đổi khoản phát hành trái phiếu quốc tế của doanh nghiệp không được Chính phủ bảo lãnh. Các thủ tục này được quy định tại Thông tư số 17/2013/TT-NHNN ngày 16/7/2013 hướng dẫn về quản lý ngoại hối đối với việc phát hành trái phiếu quốc tế của doanh nghiệp không được Chính phủ bảo lãnh.

Nội dung các thủ tục nêu trên gồm trình tự thực hiện, cách thức thực hiện, thành phần hồ sơ, yêu cầu điều kiện… và các mẫu đơn, mẫu tờ khai sẽ được công bố công khai trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính và Trang tin điện tử của Ngân hàng Nhà nước. Việc công bố các thủ tục hành chính được thực hiện theo Nghị định số 63/2010/NĐ-CP của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính và đáp ứng yêu cầu công khai, minh bạch trong quá trình thực hiện thủ tục hành chính.

Với việc công bố 5 thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực quản lý ngoại hối, Bộ thủ tục hành chính của Ngân hàng Nhà nước hiện nay gồm có 260 thủ tục thuộc các lĩnh vực hoạt động tiền tệ, ngoại hối, thành lập và hoạt động ngân hàng, thanh toán và các lĩnh vực khác.

Nguồn SBV