Theo dự kiến, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) sẽ trở thành Ngân hàng Trung ương (NHTW) vào tháng 6/2009.