Lợi nhuận sau thuế quý II/2013 đạt 116 tỷ đồng và kết quả 6 tháng là 196 tỷ đồng.

Công ty cổ phần Nhựa Bình Minh BMP công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý II/2013 với doanh thu 608 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 115 tỷ đồng.

So với cùng kỳ năm trước, doanh thu tăng 20% và lợi nhuận tăng 30%. Trong quý II, doanh thu tài chính của BMP tăng trong khi các loại chi phí cùng giảm.

Lũy kế 6 tháng đầu năm, BMP đạt 1.052 tỷ đồng doanh thu, tăng 14% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận sau thuế tăng 15% lên 196 tỷ đồng. Lãi cơ bản trên cổ phiếu là 4.841 đồng.

Kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất quý II/2013
Đơn vị: Tỷ đồng

Nguồn Dân Việt