Chis Rock, một nhà tâm lý học nói rằng: “Đàn ông nói dối nhiều hơn nhưng phụ nữ lại là người có những chuyện nói dối kinh khủng nhất”.