Họ có thể không được vinh danh trong các trang sách lịch sử nhưng những đóng góp của họ với thế giới đã có tác động lớn lao đến xã hội nói chung.