Trong năm 2008 những hiểm họa từ biến đổi khí hậu ở Việt Nam ngày càng trở nên rõ rệt thông qua các hiện tượng thời tiết cực đoan gây tổn thất nặng nề về người và tài sản của nhân dân.