Không bố trí chỗ ngồi ngay dưới chân giếng trời để đảm bảo an toàn.