Chính trị quốc tế thường được ví như một cuộc cờ. Xung đột Nam Kavkaz làm đổ vỡ cuộc cờ hậu chiến tranh lạnh mà Mỹ muốn làm người chủ trì.