Nhiều kỹ sư, bác sĩ luôn nhớ về những tháng ngày được người dân thành phố giúp sức