Họ phải làm việc từ 7 giờ sáng cho đến 9 giờ đêm, chịu rét lạnh để hoàn thành đường hoa đúng tiến độ.