D300 có ưu điểm dò tìm ra được khuôn mặt người trong toàn khung hình và tính toán được sự chuyển động của chủ thể.