Đó là Thanh Hóa. Tỉnh này vừa đi vào “lịch sử chống dịch heo tai xanh” với một quyết định táo bạo của tân Chủ tịch UBND tỉnh, ông Mai Văn Ninh: Tạm dừng toàn bộ hoạt động giết mổ, lưu thông, buôn bán heo, thịt heo, sản phẩm khác từ heo trên phạm vi toàn tỉnh kể từ ngày 6 đến 15-4