Các vấn đề như tình trạng biến đổi khí hậu, khủng bố, cải tổ LHQ vốn đang còn dang dở, nay lại xuất hiện thêm những vấn đề cấp bách như sự suy thoái của nền kinh tế toàn cầu…