Nghị định số 72/2013/NĐ-CP ra đời, cư dân mạng lo lắng không biết “Chia sẻ thông tin của một bài báo lên Facebook cá nhân có vi phạm không?”, “Diễn đàn chỉ lập ra để chia sẻ và trao đổi thông tin miễn phí mà cũng phải đăng ký à?”...