(CafeF) - CTCP Ngân Sơn (mã NST- HaSTC) công bố lợi nhuận năm 2008 trước và sau thuế ước đạt 13,5 tỷ đồng.