(CafeF) - ĐHĐCĐ năm 2009 của CTCP Phát triển đô thị Từ Liêm (NTL) đã thông qua kế hoạch không tăng vốn điều lệ từ 164 tỷ đồng lên 328 tỷ đồng, mà trả cổ tức 25% bằng tiền mặt.